top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1 De Groenteweide: de verkoper die deze algemene voorwaarden hanteert, tevens handelend onder de naam VOF De Groenteweide, Vuurdoornstraat 218, 8171 XD te Vaassen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 77186079.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Groenteweide een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

1.3 Overeenkomst: iedere tussen de koper en De Groenteweide tot stand gekomen overeenkomst, waarbij De Groenteweide zich heeft verbonden tot de levering van producten tegen de tussen partijen overeengekomen prijs.

1.4 Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid tussen De Groenteweide en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van De Groenteweide en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake indien de consument het aanmeldingsformulier op de website www.degroenteweide.nl heeft ingevuld.

1.5 Website: de website van De Groenteweide, met domeinnaam: www.degroenteweide.nl

 

Artikel 2 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de consument en De Groenteweide komt tot stand door aanmelding van de consument via het aanmeldingsformulier op de website www.degroenteweide.nl. De consument is gehouden bij de aanmelding het formulier volledig en naar waarheid in te vullen en zal De Groenteweide per direct informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, daaronder begrepen het afleveradres. De overeenkomst komt pas volledig tot stand wanneer De Groenteweide de aanmelding heeft goedgekeurd en de consument haar abonnement heeft gekocht in de webwinkel. De Groenteweide kijkt daarbij of het afleveradres binnen het gebied van levering valt. Het gebied van leveren omvat Vaassen.

2.2 Na aanmelding levert De Groenteweide de consument:

a. Eén keer per week een groentepakket middels een abonnement, gedurende een teeltseizoen van 35 weken. Het teeltseizoen duurt altijd van april tot en met december. Na één teeltseizoen stopt het abonnement. De consument kan voor het volgende teeltseizoen een nieuw abonnement afsluiten van eveneens één teeltseizoen. Een abonnement afsluiten is mogelijk tot en met 12 april. De weken zijn in het begin niet altijd volledig aaneengesloten.Het kan dus best zijn dat we ook midden in de winter nog een extra pakket doen.

b. Toegang tot de webwinkel van De Groenteweide. Bij aanmelding heeft de consument een e-mailadres en wachtwoord ingevuld. In de webwinkel is de consument, na goedkeuring door De Groenteweide, de mogelijkheid gegeven om een abonnement af te sluiten.

2.3 De Groenteweide is pas gehouden uitvoering te geven aan een abonnement indien de consument heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder de betaling.

2.4 Het groentepakket bevat een wisselend assortiment aan groenten, kruiden en fruit (hierna te noemen: producten). De inhoud van het groentepakket wordt samengesteld door De Groenteweide. De consument ontvangt op woensdagmiddag/avond haar groentepakket (inclusief de bijbestellingen van losse groenten). Op de zaterdag ontvangt de consument een e-mailbericht met informatie over de inhoud van het groentepakket. De Groenteweide is niet gehouden een overeenkomst tot levering van bepaalde producten gestand te doen die duidelijk berust op een druk- en/of schrijffout. De Groenteweide doet haar uiterste best om een groentepakket met producten te leveren die volledig overeenstemmen met het daaraan voorafgaand verzonden e-mailbericht. Door omstandigheden kan het echter voorkomen dat de inhoud van het groentepakket afwijkt van het verzonden e-mailbericht. De Groenteweide zal de consument inlichten wanneer er sprake is van een afwijking, in de samenstelling van het groentepakket.

2.5 Het door de consument aan De Groenteweide te betalen bedrag voor het ontvangen van het groentepakket is afhankelijk van het aantal personen waarvoor de consument een pakket heeft besteld. Dit bedrag is inclusief omzetbelasting en bezorgkosten. De bedragen zijn te vinden in de webwinkel.

2.6 De Groenteweide bezorgt het groentepakket op het door de consument bij de aanmelding opgegeven afleveradres op woensdag tussen 16.30 en 20.30 uur. De Groenteweide probeert zo vroeg mogelijk binnen het tijdvak te bezorgen. Mocht het vanwege omstandigheden, bijvoorbeeld hete temperaturen, nodig zijn om op een ander moment te oogsten kan het zijn dat de levering pas plaatsvindt op donderdag. Dit laat de Groenteweide dan op tijd weten via de benoemde communicatiemiddel; e-mail.

2.7 De Groenteweide is gerechtigd om bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik te maken van derden, daaronder vallen ook aan De Groenteweide verbonden rechtspersonen.

2.8 De consument heeft de mogelijkheid om losse groenten te bestellen naast de groenten die al aanwezig zijn in het groentepakket. Deze losse groenten dienen te worden besteld in de Online Groentewinkel. Dit is alleen mogelijk indien De Groenteweide de losse groenten op de website heeft geplaatst. Bestelling van losse groenten, ter aanvulling van het groentepakket, is wekelijks mogelijk tot en met de dinsdag van de desbetreffende week.

2.9 Indien de consument tijdens de looptijd van het seizoenspakket op vakantie is, wordt als alternatief een waardebon van € 6,00 aangeboden voor elke gemiste levering. Deze waardebon kan uitsluitend in de Online Groentewinkel worden gebruikt voor de aankoop van losse groenten.

 

Artikel 3 - Recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand

3.1 Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gaat de consument een overeenkomst aan gedurende één teeltseizoen, van de eerste dag van de maand april tot en met de laatste dag van de maand december.

3.2 De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a. De levering van de producten die snel bederven of die een voor een uitoefening van het recht van ontbinding een te beperkte houdbaarheid hebben, waaronder versproducten en andere producten met een houdbaarheid korter dan twee maanden

b. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

c. De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

d. De levering van producten die overigens in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.

3.3 De consument die gebruikmaakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij De Groenteweide. Zo spoedig mogelijk nadat De Groenteweide in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal De Groenteweide de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

 

Artikel 4 - Wettelijk herroepingsrecht

4.1 De consument dient zich ervan bewust te zijn dat goederen die naar hun aard bederfelijk zijn, zoals de door De Groenteweide te leveren producten, uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 - Plaats en wijze van levering

5.1 Het groentepakket kan worden bezorgd op elk opgegeven afleveradres in de plaats Vaassen.

5.2 De consument dient ervoor zorg te dragen dat het groentepakket op het opgegeven afleveradres door De Groenteweide op het overeengekomen moment kan worden afgeleverd. Indien aflevering door De Groenteweide op het opgegeven adres niet mogelijk is, wordt de consument hiervan op de hoogte gebracht. Indien de consument niet aanwezig is op het afleveradres, zal het groentepakket worden gedeponeerd op een door de consument aangegeven plek, bij het afleveradres. Bij aanmelding moet de consument duidelijk omschrijven op welke plek het groentepakket gedeponeerd kan worden bij afwezigheid. Er zal een foto worden gemaakt van de bezorging en naar de consument worden verstuurd. Bezorging bij buren is niet mogelijk.

 

Artikel 6 - Te leveren producten groentepakket

6.1 De geleverde hoeveelheid en kwaliteit wordt geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, behoudens door consument te leveren tegenbewijs.

6.2 Ook bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur wordt het afgeleverde product geacht aan de overeenkomst te voldoen.

 

Artikel 7 - Reclame en eigendomsvoorbehoud

7.1 Consument is verplicht de producten in het groentepakket te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele tekortkomingen of beschadigingen van de producten, welke bij deze controle zijn geconstateerd, worden door de consument gemeld binnen 24 uur.

7.2 Alle geleverde producten hebben een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De eigendom blijft voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die De Groenteweide toekomen uit hoofde van de huidige en toekomstige relatie met de klant tot aan de vereffening van alle openstaande schulden.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1 De consument is geacht uiterlijk voor de 12e van april de betaling voor het afgesloten abonnement te betalen via de webwinkel van De Groenteweide.

8.2 Indien er via de Online Groentewinkel besteld wordt, hetzij het abonnement, hetzij losse groenten, dient de betaling te zijn verricht via iDeal.

8.3 In geval uitdrukkelijke betaling op rekening is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door De Groenteweide voorgeschreven wijze.

8.4 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt De Groenteweide zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en, in geval levering nog niet (geheel) heeft plaatsgevonden, de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.

8.5 Reclames en/of klachten schorten de betalingstermijn niet op.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 De Groenteweide is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de consument en/of derden door het niet tijdig beschikbaar zijn van het groentepakket of de producten. Levertijden zijn altijd indicatief. Bij een vertraging in de levering zal De Groenteweide zich maximaal inspannen om alsnog zo spoedig mogelijk het groentepakket af te leveren. Indien er ernstige vertraging optreedt zal De Groenteweide de consument inlichten via Whatsapp en/of per mail. Van ernstige vertraging is sprake wanneer de bestelling zeker 1 uur buiten de bezorgtijden valt.

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 is De Groenteweide niet aansprakelijk voor schade van de consument als gevolg van gedragingen, handelen en/of nalaten van derden.

 

Artikel 10 - Opzegging

10.1 Partijen zijn bevoegd de overeenkomst tussen hen met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

a. De andere partij onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verschaft met het doel een voordeel voor zich te behalen

b. De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend of wanneer hij wordt toegelaten tot schuldsanering krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend.

10.2 Een opzegging van het in lid 10.1 genoemde doet voor de opgezegde partij geen recht op schadevergoeding ontstaan.

10.3 De Groenteweide is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Alvorens de overeenkomst te beëindigen, verleent De Groenteweide aan de consument een termijn van veertien dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 11 - Privacy

11.1 De Groenteweide is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van de consument in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 De Groenteweide verwerkt de persoonsgegevens over de consument in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

11.3 De consument stemt ermee in dat De Groenteweide de persoonsgegevens die de consument aan De Groenteweide  verstrekt, verwerkt ten behoeve van de in 11.4 genoemde doeleinden. Het gaat bij die persoonsgegevens onder meer om: naam, adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over interesses voor producten.

11.4 De Groenteweide verwerkt de in artikel 11.3 bedoelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en naleven van deze overeenkomst

b. Alle activiteiten die tot doel hebben de dienstverlening aan De Groenteweide te verbeteren, zoals relevante informatie, recepturen en leveringen.

11.5 De Groenteweide bewaart de in artikel 11.3 genoemde persoonsgegevens over de consument in beginsel zolang al dat nodig is voor de in artikel 11.4 genoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

11.6 De consument kan De Groenteweide verzoeken de persoonsgegevens in te zien die De Groenteweide over de consument verwerkt. Indien de verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kan de consument De Groenteweide verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Artikel 12 - Slotbepalingen

12.1 De consument is zonder schriftelijke toestemming van De Groenteweide niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met De Groenteweide geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. De Groenteweide is gerechtigd deze overeenkomst dan wel zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen (aan) derde(n), waaronder ook wordt begrepen aan De Groenteweide verbonden rechtspersonen.

12.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen De Groenteweide en de consument die voortvloeien uit of in verband staan met de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter.

bottom of page